Od biomasy k teplu a elektrine


Biomasa je v Nemecku najdôležitejším a všestranným nositeľom obnoviteľnej energie. Využíva sa pri výrobe elektriny a tepla v pevnej, tekutej a plynnej forme a k výrobe biopaliva. Skoro 70% konečnej energie z obnoviteľných energetických zdrojov bolo v roku 2010 produkovaných z biomasy, ktorá bola rôzne energeticky využitá. Bioenergia pokryla v roku 2010 v Nemecku 5,5% celkovej spotreby, 8,73% celkového tepelného dopytu a 5,8% celkovej spotreby paliva (vzhľadom na konečnú spotrebu energie).

Popri produktoch poľnohospodársta a lesného hospodárstva sú na prípravu biomasy vhodné aj suroviny a odpadky biogénneho pôvodu. Patria sem, okrem starého a spotrebného dreva, bioodpadky (napr. biotona), bahno z čistiek/plyn z čistiek/skládkový plyn, hnojivo a obilninová slama. Veľká pozornosť bude v budúcnosti venovaná práve tejto zatiaľ plne nevyužej časti. Energetické využitie biogénneho prebytku a odpadových látok zabraňuje konfliktu medzi energetickým a látkovým využitím biomasy.